دانلود کامل پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

منظور از اخلاقیات در این پرسشنامه پنج عنصر تعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد که به شرح زیر می باشد:۱- تعهدات حرفه ای : عبارت است از پایبندی بر اصول و ارزشهای اخلاقی حرفه.۲- ایدئولوژیهای اخلاقی: ایدئولوژی اخلاقی فاکتوری …

جهت دیدن فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.
http://ofmasweblog.ofmas.ir/
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان | تک دانشجو
– ذخیره شده
20 آگوست 2015 … هدف: بررسی ابعاد مختلف اخلاق اداری در کارکنان سازمان تعداد سوال: ۴۸ شیوه نمره گذاری
: دارد منبع: نامشخص.
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان – روان بنیان
– ذخیره شده – مشابه
24 آوریل 2015 … شرح: منظور از اخلاقیات در این پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های
اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد که به شرح زیر می باشد
: ۱- تعهدات حرفه ای : عبارت است از پایبندی بر اصول و ارزشهای اخلاقی حرفه. ۲-
ایدئولوژیهای اخلاقی: ایدئولوژی اخلاقی فاکتوری مهم در تعیین و توضیح …
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان | روان بنیان
– ذخیره شده
22 آگوست 2016 … شرح: منظور از اخلاقیات در این پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های
اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد که به شرح زیر می باشد
.
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان | روان بنیان
– ذخیره شده
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان. شهریور ۱, ۱۳۹۵ نظرات. شرح: منظور از اخلاقیات در این
پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع فردی، تعهدات
سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد که به شرح زیر می باشد: ۱- تعهدات حرفه ای : عبارت
است از پایبندی بر اصول و ارزشهای اخلاقی حرفه. ۲- ایدئولوژیهای اخلاقی: ایدئولوژی
اخلاقی …
پژوهه » پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان
– ذخیره شده
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان. آخرین مطالب رتبه‌بندی ژورنالهای بین‌المللی و داخلی از
نظر اعتبار و امتیاز ابزار ژورنال‌یاب موسسه تامسون رویترز اولویت های پژوهشی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای
ایران هزینه های چاپ مقاله; آرشیو مطالب مقاله نویسی پایان نامه نویسی آشنایی با
پایگاه های …
پرسشنامه اخلاق حرفه ای – ترم آخر
– مشابه
14 ژانویه 2016 … گروه ترم آخر تخصصی ترین مرجع طراحی پرسشنامه در رشته های علوم انسانی می باشد
که از سال 89 در این زمینه فعالیت دارد. … هدف: ارزیابی اخلاق حرفه ای از ابعاد مختلف (
مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری ، برتری جویی و رقابت طلبی،
احترام به دیگران، همدردی با … 14- پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان …
منشور اخلاقی کارکنان
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت ارزیابی،عملکردو پاسخگویی به شکایات. اهداف و شرح وظایف واحد · عناوین
تخلفات اداری · معرفی مسئول و کارشناس واحد · ارائه ی پیشنهاد · ارائه ی انتقاد (طرح
شکایات) · طرح تکریم ارباب رجوع · فرم شکایات · منشور اخلاقی کارکنان · پرسشنامه
ی دانشجویی · نحوه ی مراجعه ی ارباب رجوع (دانشجو – همکار). منشور اخلاقی کارکنان. 1-
حضور …
نقش جوّ اخلاقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان | مؤمن‌پور | مجله علمی …
– ذخیره شده
ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه جو اخلاقی در سازمان (ویکتور و کالن، 1988 م.
) و پرسشنامه مربوط به درگیری شغلی (شافلی، 2002 م.)، با مقیاس پنج درجه‌ای
لیکرت بود. پرسشنامه‌های جو اخلاقی و ابعاد درگیری شغلی پایایی بالایی داشتند.
طبق یافته‌های پژوهش حاضر جو اخلاقی رابطه علی مثبت و معنی‌دار بر ابعاد درگیری
شغلی دارد.
[PDF] ﻫﺎی ﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴ
– ذخیره شده – مشابه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 1389. ﺑﻮد . روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. (. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ) ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﻣﻞ. 2067. ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ای. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻌﺪاد. 129. ﻧﻔﺮ از. آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﺑ. ﺰار ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت،
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻟﻴﺘﻮﻳﻦ و اﺳﺘﺮﻳﻨﺠﺮ. ) 1968(. ﺑﺎ. 50. ﺳﻮال و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ ﻟﻮزﻳﺮ. )
2000(.
اخلاق در متخصصین فناوری اطلاعات (کارکنان اداری) شهر بندرعباس
– ذخیره شده
هدف این مطالعه تعیین سطح تکامل اخلاقی کارکنان فناوری اطلاعات با بهرهگیری از
تئوری رشد اخلاقی شناختی لارنس کلبرگ است که به روش توصیفی- پیمایشی انجام
شد. دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه تعیین تکامل اخلاقی (که مشتمل بر 6 سناریو
است)، از 112 نفر از کارمندان واحد فناوری اطلاعات در 19 شرکت و سازمان، دولتی و
خصوصی …
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان | پرسش فایل

12 مه 2016 … تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش اخلاق اداری در کارکنان سازمان زیر مقیاس ها: تعهدات حرفه
ای – ایدئولوژی های اخلاقی – تعهدات اجتماعی – تعهدات سازمانی – منافع فردی سازندگان
پرسشنامه: هانت، سینگاپاکدی، کلایکمن و هنینگ، فورسیث و همکاران معرفی آزمون:
دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد …
مقاله بررسی عوامل موثر بر اخلاق اداری کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل …
– ذخیره شده
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اخلاق اداری کارکنان انجام گرفته است. روش
پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیقات میدانی می باشد. ابزار جمع آوری داده های
پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان بوده جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره
کل پست استان ایلام که تعداد آن ها 130 نفر که نمونه گیری با استفاده از فرمول
کوکران …
[PDF] بررسی عوامل موثر بر اخلاق اداری کارکنان (مورد مطالعه: اداره … – سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ.
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﻼﻕ
ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﭘﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﮐﻪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ۱۳۰ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﮐﻮﮐﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۹۷ ﻧﻔﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ. ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ …
ارتباط اخلاق حرفه‌ای و انضباط سازمانی با سلامت اداری کارکنان (مورد …
– ذخیره شده
هدف: تحقیق حاضر بررسی رابطه بین انضباط اداری و اخلاق حرفه‌ای با سلامت سازمانی
کارکنان دانشگاه‌های پیام نور استان البرز بوده است. … حجم نمونه بر اساس جدول مورگان
152 نفر انتخاب و با توجه به افت احتمالی نمونه‌ها، 230 پرسشنامه توزیع گردید که در
نهایت 203 پرسشنامه به محقق عودت داده شدو از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده …
[PDF] ﭘﺬﯾﺮی و ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ – مدیریت در دانشگاه …
– ذخیره شده – مشابه
16 فوریه 2014 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،. ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ، از ﻣﻌﺎدﻻت.
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻟﯿﺰرل و ﭘﯽ. ال. اس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ. : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ.
ﭘﺬﯾﺮی و ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸ. ﮕﺎه اﯾﻼم . ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ. : .1. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری …
رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان …
– ذخیره شده
جامعه آماری پژوهش کلیه‌ کارکنان بخش‌های اداری پنج سازمان دولتی واقع در سایت اداری
شهر سنندج بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای به حجم 131
نفر از کارکنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده‌ها پرسشنامه
رهبری اخلاقی (صالح‌نیا، 1391) و مسؤولیت پذیری اجتماعی تعاونی (احمدی، 1391)
بودند …
[DOC] فساد اداری
– ذخیره شده – مشابه
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر
کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد
…. چنانچه سطح اخلاق عمومی بالا باشد، نخست آنکه هزینه‌های روانی و اخلاقی تخلفات اداری
بیشتر خواهد بود؛ دوم خطر کشف و تنبیه و هزینه‌های ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت.
اخلاق حرفه‌ای و رابطه آن با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره کل …
– ذخیره شده
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی (135
نفر) میباشد. برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفهای
مدل کادوزیر(2002) و فرهنگ سازمانی مدل استیفن رابینز(1997) با طیف لیکرت
استفاده شد، هر دو پرسشنامه از اعتبار و پایایی لازم برخوردار بودند و پایایی آنها به
ترتیب …
سلامت اداری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
ابزار مورد استفاده پرسشنامه ی سلامت اداری مایلز بوده است. … پرسشنامه این تحقیق
شامل 27 سوال با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است که هدف از آن سنجش میزان تاثیر هر
فرضیه بر ارتقای سلامت نظام اداری در شهرداری منطقه 10 تهران می … بررسی تأثیر
هوش معنوی و هوش اخلاقی بر سلامت اداری (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک تجارت استان
یزد) …
[PDF] ۵۶.بررسی رابطه میان اخلاق کار وکیفیت خدمات در سازمان های دولتی شهر …
– ذخیره شده – مشابه
ﻋﻤﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﭘﺘﺮﺳﻮن. 6(. 25:1974. ) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﭘـﺮور. ش ﯾـﮏ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐﻤـﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎر ﻓﮑﺮﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
…. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﻧﻈﺮ. ﺧﻮاﻫﯽ از ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﺧﺒـﺮه ،رواﯾـﯽ ﺗﻤـﺎم
ﺳـﻮاﻻت ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ. (. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼق ﮐﺎر. /8. 92. درﺻﺪ و رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت.
حفاری شمال- منشور اخلاقی
– ذخیره شده – مشابه
برای انجام بهینه وظایف محوله تلاش می نمایم نسبت به ارتقای دانش، توانایی و مهارت های
خود اهتمام لازم را بکار گیرم. به همان میزان که نسبت به مدیران رده بالا احساس مسئولیت
می نمایم، نسبت به همه کارکنان احساس مسئولیت نموده و در احقاق حق آنان خواهم کوشید. راه
حل های عادلانه و سازنده ای برای مسائل اداری مربوط به مدیریت و کارکنان ارائه خواهم نمود.
رابطه سلامت سازمانی با اخلاق حرفه ای کارکنان ستادی- اداری – پایگاه …

زهرا کیخا ; مجله: پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری ; زمستان 1394 – شماره 1- ;
[PDF] اﯾﺮان در اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺧﻼق ﮐﺎری و ﻫﻮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳ
– ذخیره شده – مشابه
21 ژوئن 2012 … ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﺮان اﺳﺖ و اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮی. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻌﺪاد. 397. ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ….. ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و
رﻋﺎﯾـﺖ اﺧـﻼق ﮐـﺎری. ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و دارا. ﺑﻮدن ﻫﻮش ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ارﺗﺒـﺎط
ﻣﻌﻨـ. ﺎداری ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﯿﺎﻣـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ.
بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی کارکنان اداری و رابطه‌ی آن با رضایت …
– ذخیره شده
پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مهارت‌های ارتباطی کارکنان اداری و رابطه‌ی‌ آن با
رضایت ارباب‌رجوع (معلمان) آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اردبیل با استفاده از روش
تحقیق … ابزار اندازه‌گیری شامل، پرسشنامه رضایت شغلی سروکوال و پرسشنامه محقق
ساخته‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان بر گرفته از پرسشنامه‌ی نیم‌رخ مدیریتی بود.
انصاف و وفای به عهدکارکنان در محیط کار بر اخلاقی بودن – IAOBM.CA
– ذخیره شده – مشابه
در این مقاله تلاش گردیده است تا وضعیت اخلاق سازمانی شرکت از نگاه کارکنان و میزان
مطلوبیت سه بعد اخلاقی بخشودن، انصاف و وفای به عهد در میان کارکنان مورد بررسی
قرار گرفته و رابطه میان این سه عنصر با اخلاق سازمانی شرکت منتخب ارزیابی گردد.
روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقهبندی شده بوده و دو پرسشنامه اخلاق در بین
208 …
انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول
– ذخیره شده – مشابه
اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است. این پایگاه جهت
مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت
محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً «پرسشنامه» در خدمت محققان و
پژوهشگران قرار داده است. ما از همکاری همه علاقه مندان به این کار استقبال می کنیم و
پذیرای …
بررسی نقش و تاثیر اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری …
– ذخیره شده
4 نوامبر 2017 … پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری
کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است. … روش تحقیق، توصیفی از نوع
همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.
به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده در الگوی …
[PDF] اصل مقاله (478 K) – مدیریت و توسعه ورزش
– ذخیره شده
از دو پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ویسوکی و کروم (۱۹۹۱) با ۱ ۴ سؤال و اخلاقی
کاری هیان و. همکاران (۲۰۰۴) با ۲۳ سؤال برای جمع … و اعمال اداری یاری دهد. اخلاق یکی از
عوامل. مهم در شکل گیری ارتباطات درون سازمانی و. شرایط کارکنان است که تأثیر
زیادی در. بهرهوری سازمانی دارد. ضمنا، با پیچیدهتر شدن. روزافزون سازمان ها و افزایش
میزان …
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
اطلاعات مندرج در این پایگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعایت شرایط اعلام شده است.
کپی برداری و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پیگیرد قانونی دارد.
پشتیبانی سایت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021 تهران، صندوق
پستی 111-15655 فقط در مورد خدمات سایت با ما تماس بگیرید. در مورد محتوای اخبار
و مطالب …
دفتر مدیریت عملکرد – شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
در بخش تئوری، اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری و در بخش
عملی، اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه از جامعه آماری گردآوری شده است. … در
سازمانهای عصر امروز یکی از مفاهیمی که همواره نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است
سلامت اداری هر سازمان است که همواره در لقای اخلاق حرفه ای کارکنان به نتایج مطلوب خواهد
رسید.
پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر – lib.j5s.ir
– ذخیره شده
18 ژوئن 2017 … دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان. دانلود اخلاق اداری کارکنان در 6 صفحه
در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن:
هدف: بررسی ابعاد مختلف اخلاق اداری در کارکنان سازمان. منظور از اخلاقیات در این
پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع …
[PDF] 1393 ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﯾﺎ – آموزش و اخلاق در …
– ذخیره شده
15 مه 2017 … ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق اداری در اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ. /49. 34. %. و. ﻋﺪم. اﺧﺬ … ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان
ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﮑﺎر. ﮔﯿﺮﻧﺪ. ….
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ای ﺑﻮده. ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪﻫﺎی اﺧﻼق. ﺣﺮﻓﻪ. ای ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. [. 24-22 .] در ﺑﺨﺶ اول اﻃﻼﻋﺎت. ﺟﻤﻌﯿﺖ.
ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مطالعه …
– ذخیره شده – مشابه
از این رو در بند اول سیاست‌های کلی نظام اداری کشور که توجه و اجرای برنامه‌های آن از
ضرورت‌ها و اهداف هر دستگاه دولتی به شمار می‌رود، به برنامه نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی
مبتنی بر … همچنین برای محاسبه ترکیب بهینه ابعاد کرامت انسانی، تعداد 40
پرسشنامه بین کارکنان یکی از یگان‌های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه
به صورت …
[PDF] اداری ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوره آﻣﻮزﺷﯽ
– ذخیره شده – مشابه
ﻪ ﻌﺎ ﯽ. ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ. اداری. دوره آﻣﻮزﺷﯽ. ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. دا ه ﻋ ﻮم ﺷ. ﯽ و ﺪﻣﺎت ﮫﺪا ﯽ ﻣﺎ ﯽ ا ان
….. اداری ﺷﺪه اﺳﺖ: رﯾﺸﻪ ﻓﺴﺎد ﻓﻌﻞ ﻻﺗﯿﻦ (. RUMPER. ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺖ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﻓﺴﺎد ﭼﯿﺰی ﻣﯽ
ﺷﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ. ﻣﯿﺸﻮد.ﮐﻪ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻘﺮرات اداری ﺑﺎﺷﺪ.[. ]* ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧ.
ﻮﻧﯽ ﻓﺴﺎد اداری: ….. ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از. ادارات را

تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و غیبت از …
– ذخیره شده – مشابه
… هدف بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و غیبت از
کار کارکنان اداره برق شهرستان ارومیه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه
کارکنان اداره برق شهرستان ارومیه است که از میان آن‌ها 205 نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات
پرسشنامه …
منشور اخلاقی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
27 سپتامبر 2017 … منشور حقوق مراجعین. – دریافت اطلاعات شفاف درباره خدمات دستگاه به روشهای مناسب. –
بهره‌مندی از خدمات بخشهای مختلف مستقر در مرکز استان و شهرستانها طبق وظایف
دستگاه در وقت اداری. – برخورداری از رفتار احترام‌آمیز توأم با خوشرویی و متانت از
سوی کارکنان. – دسترسی سریع به ارائه دهندگان هر خدمت با استفاده از راهنمای …
ارائه الگو و رتبه بندی عوامل موثر بر سلامت نظام اداری با نگرش به …
– ذخیره شده
ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ محقق‌ساخته بر مبنای مبانی نظری ارائه شده بوده ، روایی
پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای
کرونباخ … یافته نشان می دهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان
و در نتیجه ارتقای سلامت نظام اداری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده که
در این …
پروپوزال مدیریت پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان
– ذخیره شده – مشابه
پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان. این پرسشنامه حاوی 20 سوال
جهت سنجش ابعاد زیر می باشد: شرح سوالات پرسشنامه: سوالات 1 تا 6: وجدان کاری افراد
. سوالات 7 تا 13و 20: اهمیت دادن به کار و محیط کاری. سوالات 14، 16، 17: موارد ایمنی ،
بهداشت محیط زیست. سوال 15: مشتر مداری کارکنان. سوال 18: رفتار مدیریت با …
گزینش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
– ذخیره شده – مشابه
بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه و تنظیم و یا تغییر فرم ها و پرسشنامه های عقیدتی،
سیاسی، اخلاقی و سایر دستورالعمل های مورد نیاز. – ارائه طرحها و پیشنهادات لازم به
منظور پیشبرد امور مربوط به هسته گزینش. – اظهار نظر در مورد وضعیت کارکنان شاغل
در واحد گزینش و ارائه آن به دفتر گزینش در صورت ضرورت. – تنظیم و ارسال گزارشات
لازم و …
واکاوی سکوت سازمانی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران)
– ذخیره شده – مشابه
جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی پردیس و دانشکدههای دانشگاه تهران در سال
تحصیلی 94 – 1395 می‌باشد، که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (160 زن و
171 مرد) … جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته سکوت سازمانی استفاده‌شده است
. … همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0 ارزیابی شد.
[DOC] فرم شماره 2-3 فرم سنجش تکریم کارکنان – شهرداری شیراز
– ذخیره شده – مشابه
شاخص های طرح تکریم ارباب رجوع، کارکنان و پیمانکاران. (پیوست3) … ارباب رجوع
گرامی؛. این پرسشنامه به منظور تکریم ارباب و رجوع و افزایش رضایت شهروندان،
جمعآوری نظرات، پیشنهادات و انتقادات مراجعان می باشد. لذا دقت شما … 9- تا چه حد از
سلامت اداری(رعایت قوانین و مقررات و اخلاق حرفه ای)شهرداری رضایت دارید؟ بسیار
زیادm زیادm …
شرکت گاز استان قزوین – Create FrmKarkonan
– ذخیره شده
رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت گاز استان قزوین از برگزاری دوره
آموزشی آشنایی با مباحث مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در آموزش و پرورش شهرستان
البرز خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، بابک سعدوندی بیان
کرد: در راستای فرهنگ سازی و ترویج مصرف ایمن و… ادامه مطلب.
[PDF] ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮ – پژوهش‌های مدیریت در ایران
– ذخیره شده – مشابه
12 ژانویه 2016 … ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﺋﯽ،. داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن،. اﺻﻔﻬﺎن، اﯾﺮان .3. داﻧﺸﺠﻮی
. دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮑﺪه. ﻋﻠﻮم اداری. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن،. ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان. درﯾﺎﻓﺖ: 23. 5/ … و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮی از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 30. ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ
. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی.
منشور اخلاقی کارکنان و مددجویان مراکز کاهش آسیب | پیام آوران همیاری
– ذخیره شده
منشور حقوق پرسنل مرکزکاهش آسیب : حق مشارکت در تصمیم گیری موسسه در راستای
اهداف ، برنامه و استراتژی; حق استفاده از حقوق و مزایا طبق قوانین و مقررات اداری; حق
استفاده از مرخصی سالیانه استحقاقی; حق استفاده از آموزشهای ضمن خدمت موجود در زمینه
کاری مورد نظر; حق ارائه خدمت و آموزشهای لازم به مددجویان مرکز در محدوده وظیفه شغلی خود

اخلاق در سازمان – پایگاه مقالات علمی مدیریت
– ذخیره شده
1 سپتامبر 2012 … دراین مقاله ابتدا در مورد فرهنگ که تاثیر بسزایی در رفتار کارکنان دارد بحث گردیده
سپس اصول هوش اخلاقی در مدیریت بررسی شده، در نهایت مراحل آموز ش هوش … در توزیع
منابع و امکانات، رویه¬های سازمانی و اداری و مراودات خود، رعایت نمایند؛ ضمن اینکه از
طرف دیگر تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در …
ارزیابی شایستگی اخلاقی کارکنان با استفاده از آزمون رشد قضاوت …
– ذخیره شده – مشابه
17 آوریل 2016 … به نظر می‌رسد که در برنامه‌های توسعه‌ی اخلاق و سلامت اداری[2]، این رویکردها با حاشیه‌ی
کمتر و اثربخشی بیشتری قابل استفاده هستند؛ با این حال در فرآیندهای انتخاب و
توسعه‌ی شخصی کارکنان و مدیران، خلأ موجود را برطرف نمی‌کنند. مقیاس فردی: این
رویکردها موضوع اخلاق و ارزیابی و پرورش آن را در مقیاس فردی مورد توجه …
پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …
– ذخیره شده
20 آگوست 2017 … برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را
در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. پرسشنامه برای شما ایمیل میشود.
در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکالی با این شماره تماس حاصل فرمایید:
09124384291. کتابخانه دیجیتال ایبوکا. فهرست برخی پرسشنامه های آماده:.
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی کارکنان | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات …
– ذخیره شده – مشابه
پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت
سال 1392. همکار محترم : باسلام و خسته نباشید حضور شما، این پرسشنامه به منظور
سنجش میزان رضایت شغلی شما تنظیم گردیده است ، با پاسخ به سوالات مطرح شده
مسئولین بیمارستان را جهت افزایش کیفی امور شغلی خود یاری نمایید. کمیته
رضایت …
[PDF] بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل موثر بر وجدان
– ذخیره شده – مشابه
19 آوریل 2010 … ﻛﺎری در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﺧﻼق، ﺗﻌﻬﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ … اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ٔ. ﻣﺤﻘّﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ. 45. ٔﺳﻮ. ال در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ. –. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻓـﺮدی. –.
ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ و. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ) ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳ. ﺘﻔﺎده از روش ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ (
رﮔﺮﺳـﻴﻮن) ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و … ﻛﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻧﻈـﺎم اداری و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ.
شرکت نفت مناطق مرکزی – اخبار > جایگاه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای …
– ذخیره شده
7 سپتامبر 2017 … به منظور ترویج اخلاق حرفه ای، دوره های آموزشی در دو فصل برای کارکنان شاغل و همچنین
کارآموزان جدیدالاستخدام برگزار شده است. به نظر بنده آنچه بیش از برگزاری دوره های
آموزشی در این راستا اهمیت دارد، گسترش اخلاق حسنه از طریق الگوسازی است.بنابراین
همواره لزوم توجه مدیران و مسئولان شرکت به رعایت اخلاق اداری به عنوان …
[PDF] تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی …
– ذخیره شده
ﺑﻌﺪ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ. (. ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ) را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار. ﻣﻲ.
دﻫﺪ . روش ﻛﺎر. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﻣﻘﻄﻌﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﺋﻴﺰ. 1387. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ. ﭘﺮﺳﺘﺎر و. اداری. ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ. ﻗﺰوﻳﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. 70. ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ ای ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
[DOC] پرسشنامه-مسئولیت-پذیری-اجتماعی-کارکنان.doc
– ذخیره شده
پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان. مشخصات: جنسیت: مرد □ زن □.
تحصیلات: دیپلم … از نظر من کارکنان این شرکت طبق مقررات اداری حقوق و مزایا
دریافت می کنند؟ 4. پرداخت به موقع مالیات را یک وظیفه اجتماعی می دانیم؟ 5 …. 2- خرده
مقیاس اقتصادی: 9-10-11-12-13-14-16. 3- خرده مقیاس اخلاقی: 4-15-18-20-21-22-23-
28-31.
وبسایت پرسش نامه ها
– ذخیره شده – مشابه
سایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛
پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.
[PDF] ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ – معاونت توسعه مدیریت و منابع – دانشگاه علوم …
– مشابه
4 آگوست 2016 … رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ از دوره آﻣﻮزﺷﯽ. ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن. اداری در ﺳﺎل.
1394. ﻧﺮﮔﺲ. ﻗﻠﯽ زاده ﭘﺎﺷﺎ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ. 33. 24. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ….. اﺧﻼق
اداری و. ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﺮﯾﻢ. ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن. داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ. 119. 110. راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران
در ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. ای ﭘﺮﺳﺘﺎری در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎﺑﻞ.
فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان بیمارستان …
– ذخیره شده – مشابه
برای تمام افراد پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ و پرسشنامه‌ جمعیت شناختی تکمیل
شد. یافته‌ها: میانگین نمره فرسودگی شغلی در کل جمعیت مورد مطالعه 29/06 و در حد
خفیف بود. فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی به نسبت اداری، نمره بالاتری را به خود
اختصاص داده بود و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود. اختلاف بین میانگین نمره
مازلاخ …
آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی …
– ذخیره شده – مشابه
آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت 1391) …… ماده 70-
مدیران و کارمندان موسسه خدمت گزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و
اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می نمایند
وظایف …
ارزیابی دیدگاه ایمنی بهداشت و محیط زیست در کارکنان اداری – فصلنامه …
– ذخیره شده
روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن وضعیت HSE از
دیدگاه 81 نفر از کارکنان اداری و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت.
…. برای محاسبه نتایج پرسشنامه خود ساخته دارای آیتم‌های بلی و خیر بود که به پاسخ
خیر (شرایط نامطلوب) نمره صفر و به پاسخ بلی (شرایط مطلوب) نمره یک تعلق گرفت
و …
پرسشنامه اخلاق حرفه ای – تمام فایلها
– ذخیره شده
دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای – بانک مقالات فارسی papersky.ir/download/tag/دانلود-
پرسشنامه-اخلاق-حرفه-ای/ Cachedدانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه
پرسشنامه کارآموزی و… دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای – پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان
خلاصه ای از توضیحات دریافت پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای – – دانلود مقاله …
ارزیابی عوامل تاثیرگذار برارتقاء سلامت اداری دردانشگاه علوم پزشکی …
– ذخیره شده – مشابه
15 دسامبر 2016 … بنابراین موفقیت سازمان در گرو سلامت اداری کارکنان و به تبع آن در گرو عملکرد
مطلوب تک تک کارکنان است و این امر میسر نمی شود مگر با ایجاد و حفظ محیط ….. این
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است، و با
ابزارهایی مانند پرسشنامه با در نظر گرفتن طیف لیکرت و مصاحبه به …
بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه موردی …
– ذخیره شده
هر اندازه مدیران سازمان‌ها نسبت به رضایت شغلی کارکنان وقوف بیشتری داشته باشند،
بهتر می‌توانند با برنامه‌ریزی منطقی علاوه بر افزایش سطح رضایت شغلی آنها … یکی
از پرسشنامه ها برای سنجش سبک رهبری مدیران با 13 سؤال، و پرسشنامه دیگر با 15
سؤال برای سنجش رضایت شغلی کارمندان مونث از سبک رهبری مدیران مرد و زن بود.
بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان …
– ذخیره شده
جامعه آماری پژوهش حاضر ، کلیه کارکنان معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد بودکه در نیمه
اول سال ۱۳۹۳ مشغول بهکار بوده اند) 248 (نفر و با استفاده از فرمول کوکران تعداد )
۱25 … ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش عبارت است از پرسشنامه
یاستاندارد رهبری تحول آفرین باس و آوالیو و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر می
باشد.
فرم ها و پیوست ها
– ذخیره شده – مشابه
6 نوامبر 2017 … وب سایت رسمی مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بیرجند.
بررسی تعاملات مولفه های اخلاق حرفه ای وتعهدسازمانی کارکنان استانداری …
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش قصد بررسی تعاملات مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی در کارکنان
استانداری یزد را دارد. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می‌باشد؛ داده‌ها
با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده و از 183 نفر از
کارمندان استانداری یزد گردآوری شده است. برای سنجش پایایی از ضریب آلفای
کرونباخ …
اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه – بیمه کارآفرین
– ذخیره شده – مشابه
(مصوب شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران). کلیه فعالان صنعت بیمه به به اصول
اخلاقی زیر متعهد هستند: پایبندی به مقررات و تعهدات. احترام و توصیه به رعایت
قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی اثر کردن آن ها. برخورد با همکاران و واسطه هایی که از
طریق غیر اخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می پردازند. عدم چشم پوشی
بسبت …
[PDF] منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻣﻨﺸﻮﺭ. ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ. ﺍﻳــﻦ ﻣﻨﺸــﻮﺭ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺍﺷــﺎﻋﻪ ﻭ ﺍﻋــﺘﻼﻱ ﻓﺮﻫﻨــﮓ
ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ. ﻫــﺎﻱ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨــﻪ. ﻛـﺮﺩﻥ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﺁﻥ. ﻫـﺎ ﺩﺭ
ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻭ ﻋﻤـﻞ ﻛﺎﺭﻣﻨـﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟـﺖ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ . ﺑـﺎ ﺍﻃـﻼﻉ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﻛﺎﺭﻣﻨـﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﺑﻨـﺪﮔﺎﻥ
ﺧـﺪﺍ ﻭ ﺧـﺪﻣﺖ ﮔـﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣـﺮﺩﻡ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗـﻼﺵ ﻭ ﻫﻤـﺖ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺑﺎﻭﺭﻫـﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ. ﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ
ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ.
منشور اخلاقی و اداری کارکنان – شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
– ذخیره شده
بسمه تعالی. « منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت». این منشور به منظور اشاعه اعتلای
فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آن در
اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده‌است. با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان
بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر …
پرسشنامه اخلاق حرفه ای pdf – بانک مقالات فارسی
– ذخیره شده – مشابه
پرسشنامه اخلاق حرفه ای pdf دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه
پرسشنامه کارآموزی پرسشنامه اخلاق حرفه ای pdf پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان.
[PDF] اداری – ای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدی ﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ
– ذخیره شده
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای. 84. 0/. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ از روﺷﻬﺎی آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ،.
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد: ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. اﻧﺴﺠﺎم. ﻧﻬﺎدی، ﻧﻔﻮذ
. ﻣﺪﯾﺮ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮی، ﺳﺎﺧﺖ دﻫﯽ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ، روﺣﯿﻪ و. اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدی. -.
اداری راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﯽ دار و ﻣﺜﺒﺖ. وﺟﻮد دارد. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن. اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻼﻣﺖ …
پرسشنامه اخلاق حرفه ای – دانلود رایگان
– ذخیره شده
Cachedپرسشنامه تعیین عوامل و مولفه های اخلاق حرفه ای. پرسشنامه … دانلود
پرسشنامه اخلاق حرفه ای – بانک مقالات فارسی. دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای دانلود
بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی دانلود پرسشنامه اخلاق
حرفه ای پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان. پرسشنامه موانع رعایت اخلاق حرفه ای – بانک
مقالات …
پرسشنامه اخلاق حرفه ای – دانلود رایگان – CU.CC
– ذخیره شده
پرسشنامه کارآموزی دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق حرفه ای پرسشنامه موانع رعایت …
دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای – بانک مقالات فارسی. دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای
دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی دانلود پرسشنامه
اخلاق حرفه ای پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان. پرسشنامه اخلاق حرفه ای معلمان – بانک
مقالات …
پرسشنامه سلامت نظام اداری doc – دانلود رایگان پرسشنامه سلامت نظام …
– ذخیره شده
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ … ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺁﻟﻔﺎﯼ
ﮐﺮﺍﻧﺒﺎﺥ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ … ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭSPSS ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺬﯾﺮی و
ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ – مدیریت در دانشگاه …PDFﭘﺬﯾﺮی و ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری ﺑﺎ. روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ. » ﺑﻮده اﺳﺖ . روش … ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ …
پرسشنامه آماده و کامل سلامت نظام اداری | تلگرام فایل بُت
– ذخیره شده
30 آوریل 2017 … پرسشنامه ارزیابی سلامت نظام اداری، این پرسشنامه حاوی 48 سوال با طیف 5 درجه ای
لیکرت می باشد که جهت سنجش سلامت نظام اداری طراحی شده است. ترتیب سوالات و
ابعاد به.
برگ خزان
– ذخیره شده
با آموزش طراحی سفره عقد خودتان طراح و سازنده سفره عقدتان باشید. معرفی وسایل مورد
نیاز دیزاین و تزئین فندق دیزاین و تزئین بادام دیزاین و تزئین نبات دیزاین ظروف
دیزاین مواد اصلی و … 2DVD مجوز:654-684153 ***ارسال سریع به سراسر کشور***
قیمت: 12,000 تومان. برای خرید ( آموزش نرم افزاری طراحی و چیدمان سفره عقد /اورجینال)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *