دانلود کامل تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

Published on Author adminLeave a comment

تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

چکیده: گندم (Triticum aestivum L.) یکی از قدیمی shy;ترین و اولین گیاهان زراعی zwnj;است که به عنوان ماده اولیه تهیه نان در تغذیه بشر نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز shy; افزون به محصولات کشاورزی به ویژه گندم می shy;بایست تولید گندم را در کشور افزایش داد. به علت محدود …

جهت دیدن فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.
http://ofmasweblog.ofmas.ir/
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

لینک دانلود-تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم
– ذخیره شده
مطلبی که در این بخش برای دانلود آماده شده است تحت عنوان ” تجزیه پروتئوم ریشه
گندم تحت تنش کلرید سدیم ” می باشد. در این سایت هزاران فایل و کتاب
الکترونیکی با موضوعات درسی و آموزشی مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوینت تحقیق و
همچنین نرم افزار های کاربردی و اپلیکیشن های اندروید و اپل مانند ابزار های تبلیغات،
اینستاگرام و …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – 118 دانلود
– ذخیره شده
11 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم92 | پایان نامه فوق …
– ذخیره شده
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی عنوان
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم استاد راهنما دکتر محمود تورچی
استاد مشاور دکتر محمدرضا شکیبا پژوهشگر مهدی اکبری تابستان 1392. نام
خانوادگی: اکبری …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – دانلود فایل – داناکده
– ذخیره شده
1 روز پیش … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. چکیده: گندم (Triticum aestivum
L.) یکی از قدیمیترین و اولین گیاهان زراعی ‌است که به عنوان ماده اولیه تهیه نان در
تغذیه بشر نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به
محصولات کشاورزی به ویژه گندم میبایست تولید گندم را در کشور افزایش …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – hami7
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو بعدی
402-4-1- …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم92 – دانلود رایگان …
– ذخیره شده
9 جولای 2017 … آوالبایف و همکاران (2009) رشد گیاهچههای گندم را تحت شرایط شوری در گلخانه بررسی
کردند و اظهار داشتند که با افزایش سطوح شوری رشد گیاهچهها با کاهش معنی داری روبرو
میشود. همچنین تنش شوری باعث کاهش سرعت تقسیم سلولهای مریستم ریشه و
کوتولگی گیاهچهها شد. گزارش شده کلرید سدیم با کاهش تقسیم سلول از …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – مرکز دانلود فایل
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری ۲۸فصل دوم: مواد و
روش‌ها۲-۱- مواد و روش انجام آزمایش ۳۵۲-۱-۱- مشخصات محل اجرای آزمایش ۳۵۲-۱-۲- مواد
گیاهی مورد استفاده ۳۵۲-۱-۳- روش انجام آزمایش ۳۶۲-۱-۴- برداشت ریشه ها ۳۷۲-۲- صفات
مورد اندازه‌گیری ۳۸۲-۳- تجزیه‌های آماری ۴۰۲-۴- آزمایشات الکتروفورز دو بعدی ۴۰۲-۴-۱-
تهیه ژل …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم92 – مقالات
– ذخیره شده
1 نوامبر 2016 … صفات وزن خشک و تعداد ریشه به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنیدار شدند
. تنش کلرید سدیم موجب افزایش میزان پرولین در هر دو رقم حساس و متحمل گردید؛
اگرچه میزان افزایش پرولین در رقم حساس به مراتب بیشتر از رقم متحمل بود. بررسی
پروتئوم ریشه گندم در رقم حساس با روش الکتروفورز دو بعدی منجر به …
[PDF] ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮری ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻮم ﺑﺮگ ﮐﻠﺰای ﺑﻬﺎره ﭼﮑﯿﺪه – مهندسی ژنتیک و ایمنی …
– ذخیره شده
ﺗﻨﺶ ﺷﻮری،. اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز دو ﺑﻌﺪی،. LC-MS/MS. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻮم ﺑﺮگ ﮐﻠﺰای ﺑﻬﺎره. ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ
ﺷﻮری. Proteomic Analysis of Spring Rapeseed Leaves under Salt Stress. ﻧﯿﻤﺎ دوﻟﺖ
… رﺳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ. ﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ. و ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ. ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮری، ﺗﻐﯿﯿ. ﺮات. ﺑﯿﺎن
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﻫﺎی رﻗﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ. Safi7. ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﻮری از ﻧﻮع. ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ
ﺳﻄﻮح ﺻﻔﺮ …
[PDF] مطالعه پاسخ پروتئوم برگ گیاه Aeluropus littoralis در شرایط تنش …
– ذخیره شده – مشابه
تک لپه محسوب می شود و قرابت ژنتیکی با گندم، برنج و جو دارد، پژوهشی به منظور
بررسی الگوی کلی بیان محتوای پروتئینی برگ. های این گیاه در … میلی موالر
کلرید سدیم( اعمال گردید و پس از 21 روز در شرایط تنش در نهایت برگ های بالغ و کامل
واقع در منطقه میانی گیاه، جهت ….. )26( به بررسی پروتئوم ساقه و ریشه ذرت تحت
تنش 25 و.
تنش شوری – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه پیام نور

تجزیه QTL غلظت سدیم و پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در گندم تحت شرایط
تنش شوری. فصلنامه علمی … بررسی تنوع ژنتیکی لاین های جهش یافته آفتابگردان
(Helianthus annuus L.) و شناسایی نشانگرهای AFLP پیوسته با صفات گیاهچه ای
تحت شرایط تنش شوری. فصلنامه … بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش
شوری.
تجزیه پروتئوم برگ دو ژنوتیپ متحمل و حساس کلزا تحت تنش … – علم نت
– ذخیره شده
تنش شوری یکی از مهمترین تنش‌های غیر‌زیستی است که اثر نامطلوبی بر کیفیت و
کمیت محصولات دارد، بنابراین ارزیابی و بررسی سازوکار مولکولی مقاومت و حساسیت
به تنش کلرید سدیم در بین ارقام کلزا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این منظور
آزمایشی به صورت تکراردار در سال 93 در گلخانه‌ی دانشگاه تبریز تحت شرایط
کنترل …
تجزیه میانگین نسل‌ها و الگوی الکتروفورز دوبعدی برگ گندم تحت …
– ذخیره شده
تجزیه میانگین نسل‌ها و الگوی الکتروفورز دوبعدی برگ گندم تحت تنش شوری … در
این راستا واکنش نسل های حاصل از دو رقم حساس (آرتا) و مقاوم (بم) به سه سطح شوری
صفر، 125 و 250 میلی مولار کلرید سدیم با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها
مورد ارزیابی قرار گرفت. … پایان نامه: تجزیه پروتئوم برگ گندم تحت تنش خشکی.
شوری – سایت دانلود
– ذخیره شده
تحقیق علمی تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم92-(سایت مرجع
پایان نامه). پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی
گیاهی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
عنوان تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم… جولای 9, 2017 …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم92 – دانلود پایان نامه ها
– ذخیره شده
9 جولای 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم استاد راهنما دکتر محمود تورچی
استاد مشاور دکتر محمدرضا شکیبا پژوهشگر مهدی اکبری تابستان 1392. نام
خانوادگی: اکبری نام: مهدی عنوان پایان نامه: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش
کلرید سدیم استاد راهنما: دکتر محمود تورچی استاد مشاور: دکتر محمدرضا شکیبا
[PDF] (Triticum aestivum) خشکی تنش تحت محور جنین گندم ئوم بررسی …
– ذخیره شده
03414824203. E-mail: tavakkol@ut.ac.ir. بررسی الگوی پروت. ئوم. محور جنین گندم.
)Triticum aestivum(. تحت. تنش. خشکی. در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی ….
Sheoran et al2005 ,. (. در. بررسی. خود. بر ر. وی. الگوی پروتئوم بذر. علف. تال ).
آرابیدوپسیس. (. در. 26. ساعت پس از آب. نوشی و. پیش. از خروج ریشه. چه. مشخص شده.
ادامه مطلب – چینه و فسیل شناسی –
– ذخیره شده – مشابه
پایداری غشای سلولی تحت تنش خشکی در گیاهان زیادی مانند گندم و گونههای وحشی آن (
فروق و اعظم، 2002)، ذرت (پراماچاندرا و همکاران، 1989) و برنج (تریپاتی و همکاران،
2000) به کار رفته است. ….. تولید بیش از حد پرولین موجب افزایش حجم ریشه و
مقاومت گیاهان به تنش کلریدسدیم در شرایط گلخانهای میشود (کاویکیشورو همکاران،
1995).
پایگاه اطلاعات کتابشناختی – ::::: – کتابخانه مرکزی – دانشگاه تبریز
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم · اکبری ، مهدی ؛ دانشگاه تبریز:
پردیس بین المللی ارس ،. شماره راهنما: ۱۳۹۲،۳ت‌۸۲ال‍ف‌/،۱۲۳،SB،پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌. منابع
دیجیتال, افزودن به لیست, مشاهده کامل مدرک. 6. کتاب فارسی. مبانی اندیشه اسلامی (۱)
· کیاشمشکی ، ابوالفضل ؛ قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر
معارف ، …
رضا حیدری
– ذخیره شده
نام و نام خانوادگی. رضا حیدری. مدرک تحصیلی. دکتری. درجه علمی. استادیار. بخش
مربوطه. گروه زیست شناسی. ایمیل. r.heidari@urmia.ac.ir. آدرس سایت. http://
facultystaff.urmia.ac.ir/ r.heidari · برگشت به سایت اصلی. بیوگرافی کوتاه. رزومه
آموزشی و پژوهشی, English CV. نام و نام خانوادگی. مدرک تحصیلی. درجه علمی. بخش
مربوطه. ایمیل.
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد – برگه 16 …
– ذخیره شده
9 جولای 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم92. پردیس بین المللی ارس
دانشگاه تبریز گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی پایاننامه برای دریافت درجه
کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی عنوان تجزیه پروتئوم ریشه گندم
تحت تنش کلرید سدیم… جولای 9, 2017 …
پروفایل شخصی – رحیم حداد – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
– ذخیره شده – مشابه
۶, بررسی میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت تحت تنش کمبود آب در
لاین های جو, زمستان ١٣٨٨, رحیم حدّاد، مرتضی سالک جلالی – فن آوری تولیدات گیاهی –
جلد نهم …… ٩٧, بررسی فعالیت آنزیم نوکلئاز در ریشه گندم تحت تنش شوری, شهریور
ماه ١٣٩٠, مونا مقدمی، رامین حسینی ، رحیم حداد ، قاسمعلی گروسی – هفتمین همایش ملی …
[PDF] 1887 K – علوم و فناوری بذر ایران
– ذخیره شده – مشابه
E-mail: tavakkol@ut.ac.ir. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 18/5/93. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ: 26/6/93. ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﭘﺮوﺗﺌﻮم
ﻣﺤﻮر ﺟﻨﯿﻦ ﮔﻨﺪم. (. Triticum aestivum. ) ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در دو. رﻗﻢ ﺣﺴﺎس و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻃﯽ ﻓﺎز
دوم ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﯽ … زﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار. ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﯽ ﺑﺬر ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج رﯾﺸﻪ. ﭼﻪ (ﻓﺎز دوم ﺟﻮاﻧﻪ. -. زﻧﯽ) ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ. وﯾﮋه در ﻧﺎﺣ.
تنش خشکی
– ذخیره شده
بازگشت به فرم جستجو ». نمایش نتایج جستجو برای. عنوان: تنش خشکی. موارد یافت
شده: 153. 1 – بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش
خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنی (چکیده) 2 –
بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط
تنش …
تجزیه پروتئوم برگ در کلزای تلقیح شده با باکتری Pseudomonas …

تنوع ژنتیکی بین و درون گونه‌ای خصوصیات بذری در اسپرس (Onobrychis spp)
همچنین گیاهان تلقیح شده با باکتری بیشترین مقدار صفات مورد نظر را نشان دادند.
به منظور بررسی تغییرات بیان پروتئین‌های برگ رقم حساس ساری‌گل کلزا تحت
تنش شوری 300 میلی مولار نمک کلرید سدیم و تلقیح باکتری Pseudomonas
fluorescens …
13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and …
– ذخیره شده
مطالعه تاثیر پیش تیمار استیل سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و رشد
اولیه گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی · تاثیر شوری …. تجزیه
علیت صفات زراعی و عملکرد دانه گندم نان تحت شرایط دیم …. ارزیابی اثر تنش نمک
های کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه رقم بهاره کلزا.
اصلاح نباتات – تنش شوری
– ذخیره شده – مشابه
اصلاح نباتات – تنش شوری – نگاهی به اصلاح نباتات – اصلاح نباتات. … طبق نتایج
حاصل از تجزیه واریانس، تأثیر گونه‌های مختلف بر تعدادی از ویژگیهای اندازه‌گیری
شده در گیاه بومادران معنی‌دار بود. کمترین زمان …. در حقیقت این خویشاوند وحشی گندم
قادر است تنش شوری نمک کلرید سدیم را تا سطح 350 میلی مول در لیتر تحمل نماید.
الکتروفورز دوبعدی – پایگاه علمی ویراساینس
– ذخیره شده
الگوی پروتئینی آن ها با روش الکتروفورز بر روی ژل پلی اکریل آمید در حضور سدیم
دو دسیل سولفات (sds-page) و الکتروفورز دو بعدی و خاصیت پروتئازی با روش
زیموگرافی …. تجزیه پروتئوم ریشه جو تحت تنش سرما … یکی از قدیمی ترین
گیاهان زراعی است که از نظر تولید جهانی، چهارمین غله بعد از گندم، برنج و ذرت محسوب
می شود.
فصلنامه ژنتیک نوین، شماره 49 – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
مطالعه اثرات باکتری محرک رشد و اسید سالیسیلیک در گیاه نعناع سبز (Mentha
spicata L.) تحت شرایط تنش خشکی کمال صالحی*، محمود … هتروزیس در گندم نان از
دیدگاه پروتئومیکس احد یامچی *، کیانا ….. بررسی الگوی بیان ژن های آهن سوپر اکسید
دیسموتاز و فریتین-3 تحت تنش شوری در برگ و ریشه نعناع فلفلی راضیه راه کان،
حسن …
موضوع دانلود : ربات پیشرفته افزایش فالوور اینستاگرام – موبایل و …
– ذخیره شده
19 ساعت قبل … ربات پیشرفته افزایش فالوور اینستاگرام. توسط ربات قادر خواهید بود که برای
پیج اینستاگرام خود علاوه بر فالوور و لایک , کامنت ایرانی هم دریافت کنید . این یک
محصول جدید است و آموزش استفاده از آن به صورت اختصاصی توسط ما برای شما عزیزان
تهیه شده است . برخی از ویژگی های : دریافت روزانه بیش از ۲۰۰۰ …
دانلود پایان نامه ها – برگه 98 – دانلود و فروش پایان نامه های رشته های برق …
– ذخیره شده
9 جولای 2017 … عنوان پایان نامه: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم استاد راهنما: دکتر
محمود تورچی استاد مشاور: دکتر محمدرضا شکیبا مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: بیوتکنولوژی دانشگاه: پردیس بینالمللی ارس،
دانشگاه تبریز تاریخ فارغالتحصیلی: 17/06/1392 تعداد صفحه: 110
Docsiran.com | ابزارهای بهینه سازی وب هاست ایران
– ذخیره شده
با استفاده از ابزار برسی سئو سایت هاست ایران می توانید تمامی عوامل مهم در سئو
سایت را بررسی نموده و با استفاده راهنمای ابزارها ،وب سایت خود را بهینه سازی کنید.
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – محصولات دانشجویی
– ذخیره شده
17 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری ۲۸فصل دوم: مواد و
روش‌ها۲-۱- مواد و روش انجام آزمایش ۳۵۲-۱-۱- مشخصات محل اجرای آزمایش ۳۵۲-۱-۲- مواد
گیاهی مورد استفاده ۳۵۲-۱-۳- روش انجام آزمایش ۳۶۲-۱-۴- برداشت ریشه ها ۳۷۲-۲- صفات
مورد اندازه‌گیری ۳۸۲-۳- تجزیه‌های آماری ۴۰۲-۴- آزمایشات الکتروفورز دو بعدی …
صفحه CV – CvPage – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
– ذخیره شده
… خانواده bZIP در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایین، پژوهشنامه اصلاح
گیاهان زراعی، 8، 17-23; آهنگر لیلا، رنجبر غلامعلی، بابایی زاد ولی اله، نجفی زرینی
حمید، بیابانی عباس، 1393/12/25، بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن های
مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora
indica پس …
دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی و صنایع غذایی – خرید پایان نامه ارشد
– ذخیره شده – مشابه
13 مه 2016 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر
زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری بررسی اثر تراکم کاشت و استفاده
از مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر
Lathyrus sativa قدومه Alyssum inflatum و گونه Carex comans به …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – سایت مقاله و …
– ذخیره شده
14 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیمتنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی.
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم|au34431
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیمتنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- موا.
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم|xd34431
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیمتنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- موا.
JCEP دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی …
– ذخیره شده
2015 http://jcep.iaut.ac.ir/article_516661.html به منظور بررسی تغییرات برخی
اسمولیت ها و میزان عناصر در ژنوتیپ های گندم تحت تنش کم آبی، آزمایشی گلخانه ای
به … تجزیه و تحلیل پروتئوم بافت ریشه به روش الکتروفورز دو بعدی نشان داد که از
بین 135 لکه پروتئینی قابل تشخیص در رنگ آمیـزی با آبی کوماسی، تعداد 14 لکه

تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – فروشگاه رز فایل
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو بعدی
402-4-1- …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – fbsep7
– ذخیره شده
23 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو …
[PDF] های عملکردی پروتئینی مشترک و غیر مشترک ارقام بررسی گروه ز روش …
– ذخیره شده
پاسخ دهنده به تنش. تنش شوری و خشکی. ک. لزا. چکیده. بررسی گروه. های عملکردی
پروتئینی مشترک و غیر مشترک ارقام. متحمل و حساس کلزا تحت تنش شوری و خشکی
…… در. تجزیه. پروتئوم غالف برگ. های برنج تحت تنش شوری کلرور. سدیم، فراوانی
این گروه از پروتئین. ها در پاسخ به تنش شوری. افزایش یافته است که بیانگر نقش

تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – یکدو دانلود
– ذخیره شده
11 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو …
اثرات تنش‌های شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای چند گونه مرتعی

به منظور بررسی تأثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات مرحله جوانه‌‌‌‌‌‌‌‌زنی و مرحله
گیاهچه‌ای بذور سه گونه مرتعی Koeleria cristata , Bromus tomentesus و Cenchrus
ciliaris آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنـج سطح شوری و خشکی (0، 2 بار، 4
بار، 6 بار و 8 بار) با هستفاده از کلرید سدیم آزمایشگاهی (NaCl) و مانیتول در سه
تکرار …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم,تحت تنش کلرید سدیم,دانلود پایان نامه …
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو بعدی
… ادامه نوشته …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – 118 علمی دانلود
– ذخیره شده
11 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – سایت دانلود فایل …
– ذخیره شده
12 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. شما دوست عزیز می توانید فایل
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم را از طریق لینک زیر دانلود نمایید
. برای این منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در
آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید.
جدیدترین پایان نامه های دفاع شده پایان نامه های رشته
– ذخیره شده
23 دسامبر 2016 … 51006 اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات
زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره90 51007 اثر تنش …. 51105 بررسی تولید
پنیر آنالوگ با جایگزینی نسبی نمک کلرید سدیم با نمک کلرید پتاسیم 51106
بررسی روش … 51146 تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم92
پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری – دانلود رایگان پایان …
– ذخیره شده
… دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی،
عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم Trifoliumalexanderium تحت تنش
شوری …… پایان نامه کارشناسی ارشد: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید
سدیم · دانلود پایان نامه:بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن
متغیر های …
تجزیه پروتئوم بذر کلزا تحت تنش شوری
– ذخیره شده
تنش بر همه صفات به جز وزن خشک ریشه اثر معنی داری داشت که نشان دهنده اثر شوری
بر بوته‌های کلزا می‌باشد. پیش‌بینی بارش با استفاده از سیستم استنباط فازی –
عصبی تطبیقی در استان گلستان پروتئوم بذور کلزای رقم Sarigol( رقم حساس به
شوری) که تحت تنش شوری 350 میلی مولار کلرید سدیم و شرایط عادی تولید شده بود،
مورد …
مجموعه مقالات سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین …
– ذخیره شده
۶۰۳. بررسی ارتباط آماره های پایداری و عملکرد گندم نان در شرایط نرمال و تنش خشکی
… ۶۰۷. بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش
خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانه زنی (فول تکست دارد) …
بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیک دو رقم گندم نان در حضور کلرید سدیم و کلرید
پتاسیم.
[PDF] رقم آرمان می نخود د نی پروتئ زان ی عملکرد و م ی بر عملکرد و اجزا ی لی تکم
– مشابه
معاونت برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی، تهران . .1. تدین، م .ر. 4310 .
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن دار در افزایش عملکرد دو رقم گندم تحت
شرایط دیم . پایان نامه دکتری. زراعت . دانشگاه شیراز . .0. فیروز آبادی، غ . ملکوتی، م
. و م . اردالن . 4313 . اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک
آهکی.
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – بانک مقالات و …
– ذخیره شده
16 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو …
تجزیه پروتئوم برگ گندم تحت تنش خشکی
– ذخیره شده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر الگوی بیان پروتئوم برگ گندم، از آزمایش
فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار هستفاده شد. … اختلاف
بین سطوح تنش برای صفات میزان پرولین و وزن تر ریشه در سطح احتمال 1% و برای
صفات وزن خشک ریشه، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیتی، سطح برگ و
نسبت وزن …
[PDF] ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﺮان
– مشابه
ﺗﺎﺟﺒﺨﺶ ﺷﯿﺸﻮان زﻫﺮا. و ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮔﻠﻌﺬاﻧﯽ ﮐﺎﻇﻢ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻤﻮ و ﻗﻮه زﯾﺴﺖ ارﻗﺎم ذرت. 119. 111. ﺗﺮاﺑﯽ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی. 1. ﻣﺤﻔﻮﻇﯽ ﺳﯿﺮوس. 2. ﺣﺴﻨﭙﻮر اوﻧﺠﯽ ﺳﯿﺪ رﺣﻤﺎن. 3. ﺑﯿﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد. ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ﺗﺤﺖ اﺛﺮات
…… ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ. (. NaCl. ) ﺑﻮد . ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﻟﯿﻦ ﺑﺮگ و رﯾﺸﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ. ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل ﺑﺮ
ﮔـﺮم وزن. ﺗﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮری ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ

پایان نامه – صفحه 729
– ذخیره شده
تآثیر شوری کلرید سدیم بر رشد و نمو برخی از گل‌های زینتی یکساله و تجمع یون
سدیم آشکارسازی روند تغییرات سطح … مطالعه آسیب اکسیداتیو و سیستم های دفاعی
آنتیاکسیدانی در 6 رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم،
…. تجزیه پروتئوم برگ کلزا در رقم Okapi تحت تنش کمبود آب مدل سازی مطلوبیت …
تحلیل بیان ژن TaNAC8 در تنش خشکی در گندم نان پایان‌نامه . دولتی …

ارزیابی تحمل به شوری در چند ژنوتیپ گندم (Triticum aestivum) با استفاده از
معیارهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک پایان‌نامه . دولتی – وزارت … تجزیه پروتئوم
برگ کلزا در رقم Okapi تحت تنش کمبود آب پایان‌نامه . دولتی – وزارت … تأثیر
تنشِ‌آبی و تغذیه سولفات روی بر توسعه ریشه و عملکرد چهار رقم گندم. تاثیر سطوح
مختلف آب وکود …
پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری – خرید و دانلود پایان …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش
افزوده بخش کشاورزی · دانلود پایان نامه رشته کشاورزی : ارزیابی روابط تجربی
برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز بختگان · دانلود پروژه کارشناسی ارشد رشته
کشاورزی : تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش
خشکی …
[DOC] fotokian+cv – دانشگاه شاهد

بررسی اثرات اشعه گاما و دی متیل سولفات بر جند واریته برنج فتوکیان،خسروشاهی،
مقدم،شکیبا. 4-2 شهریور 1375 … تجزیه تلاقی برگشتی پیشرفته برای شناسایی
ژنهای تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت …… بررسی
عملکرد فتوسنتزی گونه های مختلف بالنگو تحت تنش خشکی-مقاله کامل.
دانشگاه کردستان | بهمن بهرام نژاد
– ذخیره شده
سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده، نازنین کودری (۱۳۹۵) همسانه سازی و
بررسی ژن های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum) ژنتیک نوین-انجمن
ژنتیک … Peyman Aghaei, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2014) In
vitro Callus Induction and Analysis of Essential Oil Constituents in Leaves and
Callus of …
Resume (CV) of MR. Doctor Abdoreza Bagheri
– ذخیره شده
Database of Iranian Researchers ans Important Scientific persons in
Conferences and Journals Resume (CV) MR. Doctor Abdoreza Bagheri.
پایگاه اطلاع رسانی اساتید – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
دانشگاه اصفهان | University of Isfahan. نام و نام خانوادگی : علی اکبر احسان پور.
دانشکده : علوم. گروه آموزشی : زیست شناسی. آدرس پست الکترونیک : ehsanpou[at]
sci.ui.ac.ir. آدرس صفحه خانگی : http://sci.ui.ac.ir/~ehsanpou. سوابق تحصیلی;
مقالات; پایان نامه ها; کتب و جزوات; اختراعات; جوایز و افتخارات; آثار هنری. |. دکتری,
علوم گیاهی …
پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری – پایان نامه های حقوق …
– ذخیره شده
… ارشد: تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه زایی قلمه های ساقه چهار درختچه
زینتی متداول در فضای سبز · پایان نامه ارشد: بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو
با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن · دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم · دانلود پایان نامه:
بکارگیری دو …
جستجوی “سنتز” ، 93 مورد یافت شد
– ذخیره شده
جستجوی “سنتز” ، 93 مورد یافت شد. مقاله: سنتز و بررسی‌ کنفورماسیون‌ ۲،۴،۶،۸-
تتر‌ابنزیل‌ -۲،۴،۶،۸ تتر‌ا‌آز‌ابی‌سیکلو 0.3.3 ‌اکتان‌ ‌از تر‌اکم‌ گلی‌‌اکسال‌، بنزیل‌‌آمین‌
و فرمالد‌هید · مقاله: سنتز و بررسی‌ کنفورماسیون‌ ۲،۴،۶،۸- تتر‌ابنزیل · مقاله: مطالعه
تخریب حرارتی در سنتز پلی L- لاکتاید به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب(
12ص) …
قربانعلی نعمت زاده – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی (سوابق …
– ذخیره شده
قربانعلی نعمت زاده. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. رییس دانشگاه و
پژوهشکده برنج و مرکبات. مدرک تحصیلی دکتری; دانشگاه محل تحصیل (University of
LosBanious (UPLB; مرتبه علمی استاد; تلفن محل اشتغال 3822715; پست
الکترونیک Gh.nematzadeh@sanru.ac.ir; تاریخ عضویت 20 آبان 1393. اطلاعات
شخصی; مقالات در …
سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و …

مطالعه تاثیر پیش تیمار استیل سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و رشد
اولیه گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی. تاثیر شوری بر …
تجزیه علیت صفات زراعی و عملکرد دانه گندم نان تحت شرایط دیم …. ارزیابی اثر
تنش نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه رقم
بهاره کلزا.
[PDF] zeitun – وزارت جهاد کشاورزی
– ذخیره شده
بـر روی ژنوتیـپ هـای مختلـف گنـدم گـزارش کردنـد کـه غلظت. منیزیـم بیشـتر گونـه
هـا فقط زمانـی به طـور معنی دار نسـبت به. شـاهد افزایـش یافـت کـه ژنوتیـپ هـا در تمـام
دوره رشـد تحـت. تنـش قـرار گرفتنـد و ایـن کاهـش در برخـی ارقـام حتـی تـا 19. درصـد هم
مشـاهده گردید. نتایج نشـان داد کـه تیمارهای مختلف. تأثیـری بـر غلظـت سـدیم در …
نسخه قابل چاپ – دانلود فایل
– ذخیره شده
پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه زایی قلمه
های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز. پایان نامه ارشد: بررسی فرسایش
حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن. دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. دانلود
پایان …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم Archives – دانلود فایل
– ذخیره شده
9 نوامبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو …
[PDF] ٣٠١
– مشابه
ﮔﻴﺮی و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺻﻔﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ. : ﺷﻮری ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ. داری روی درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ.
زﻧﻲ، ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ. ﭼﻪ و ﻃﻮل رﻳﺸﻪ. ﭼﻪ در ده ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻄﻮری ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ. ﭼﻪ
ژﻧﻮﺗﻴﭗ ….. ای، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ آب ﺑﺮگ، ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ و ﻫﻢ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ زاﻳﺸﻲ در اﺛـﺮ ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﻜﻲ ﺗﺤـﺖ …… ﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ﺑﻬﺎره ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ.
پایان نامه های رشته کشاورزی – جدیدترین پایان نامه های دفاع شده
– ذخیره شده
21 نوامبر 2016 … اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه
زیتون 51011 …. تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل
لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمی
51132 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم92 51147
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – آنا فایل دانلود
– ذخیره شده
12 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. شما دوست عزیز می توانید فایل
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم را از طریق لینک زیر دانلود نمایید
. برای این منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در
آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید.
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – مرکز دانلود فایل …
– ذخیره شده
13 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – یورو فایل دانلود
– ذخیره شده
13 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو …
بررسی حضور و ارتباط قارچ‌های همزیست اندوفایت با دیرپایی و …

بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی
در کشت هیدروپونیک گیاه سیاهدانه (Nigella sativa) … تیمار‌های نوع درخت(کهنسال و
جوان)، بافت مورد هستفاده(پوست و ساقه) و تیمار‌های ضد عفونی (الکل+شعله و الکل+
هیپو کلرید سدیم) در سه منطقه توسط برنامه SAS مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفتند.
امکان دریافت مقالات اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و …
– ذخیره شده
5 فوریه 2015 … بررسی تأثیرات دگرآسیبی بقایای گیاهان دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza
Glabra L) و پونه (Mentha pulegium L) بر صفات ذرت و گندم در گلخانه ….. بررسی
میزان قندهای محلول و ترکیبات فنلی تحت تنش کلرید سدیم در گیاه سالیکورنیا (Sh
Salicornia persica) …. پروتئومیکس و کاربردهای آن در کشاورزی
پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی و علوم دامی | مرجع دانلود متن کامل …
– ذخیره شده
16 نوامبر 2015 … … و موقعیت قلمه بر ریشه زایی قلمه های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای
سبز · پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو
MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن · دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: تجزیه
پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم · دانلود پایان نامه:بکارگیری دو …
بررسی تاثیر دور آبیاری و کود نیتروژن روی صفات کیفی، عملکرد و …
– ذخیره شده
مطالعه‌ی QTL‌های کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان در شرایط تنش خشکی
در پژوهش دیگری، خصوصیات جوانه زنی بذر شوید با هستفاده از محلول های با پتانسیل
یکسان (ایزو پتانسیل) از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول مورد بررسی برنامه
گرفت. برآورد احتیاجات … تجزیه پروتئوم برگ کلزا در رقم Okapi تحت تنش کمبود
آب
پایان نامه و پروژه – cygaqwn
– ذخیره شده
سرچ کنید – تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه
خانه های فاضلاب (چکیده) 6902 – ارزیابی روش های مختلف فیزیکی شیمیایی نمک
زدایی و.
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – آرا فایل دانلود
– ذخیره شده
14 ا کتبر 2017 … تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. شما دوست عزیز می توانید فایل
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم را از طریق لینک زیر دانلود نمایید
. برای این منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در
آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید.
اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم … – Sid
– ذخیره شده – مشابه
شوری به عنوان یک مشکل عمده استقرار گیاهچه های گندم را تحت تاثیر قرار می دهد. به
منظور ارزیابی واکنش 20 رقم گندم به دو سطح شوری 8 و 16dS/m مطالعه ای آزمایشگاهی
انجام گرفت. بیشترین طول ریشه چه در سطح شوری 16dS/m در رقم دبیرا (5.73 میلی
متر) بدست آمد. ارقام گندم ماکارونی شامل D81-17، یاواروس، D79-15 ،D82-16 و تارو 3
در …
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – بانک مقالات و …
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری ۲۸فصل دوم: مواد و
روش‌ها۲-۱- مواد و روش انجام آزمایش ۳۵۲-۱-۱- مشخصات محل اجرای آزمایش ۳۵۲-۱-۲- مواد
گیاهی مورد استفاده ۳۵۲-۱-۳- روش انجام آزمایش ۳۶۲-۱-۴- برداشت ریشه ها ۳۷۲-۲- صفات
مورد اندازه‌گیری ۳۸۲-۳- تجزیه‌های آماری ۴۰۲-۴- آزمایشات الکتروفورز دو بعدی ۴۰۲-۴-۱-
تهیه ژل …
بررسی اثرات عوامل محیطی بر جوانه‌زنی و سبز شدن ریزوم‌های حلفه …

ارزیابی ارقام گندم بهاره تحت تنش خشکی و تجزیه پروتئوم متحمل‌ترین و
حساس‌ترین آن‌ها لذا هدف از اجرای این آزمایشات شناخت تأثیر شرایط … جهت بررسی
اثرات شوری بر % و سرعت جوانه‌زنی ریزوم، شش سطح شوری (صفر، 3، 6، 9، 12 و15
دسی‌زیمنس بر متر) با هستفاده از کلرید سدیم اعمال شدند. انتخاب برای مقاومت به
خشکی در ژنوتیپ‌های …
همه کلمات کلیدی – سایت آموزه ها و برگزیده ها
– ذخیره شده
18 سپتامبر 2017 … تنش. فصل. قوچ. نوع. شکل. FCC. قلب. GIS. حاد. CO2. یزد. نمک. روده. سیجل. برفک.
گلپر. چریک. پرتو. حفره. فروش. نمین. توسل. خروس. بافق. عشقه. خشکی … گندم.
مالی. مشتق. فرار. تلفن. پیاز. گونه. لاهه. TiO2. مریم. نشتی. کشیش. راهن. مهلک. مسری.
شیعه. ترمو. کوپل. سنتی. غائب. ناظر. تخمک. hrpG. hrpW. خامه. دوار.
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم – آمازون فایل دانلود
– ذخیره شده
تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم. تنش شوری 28فصل دوم: مواد و
روش‌ها2-1- مواد و روش انجام آزمایش 352-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش 352-1-2- مواد
گیاهی مورد استفاده 352-1-3- روش انجام آزمایش 362-1-4- برداشت ریشه ها 372-2-
صفات مورد اندازه‌گیری 382-3- تجزیه‌های آماری 402-4- آزمایشات الکتروفورز دو بعدی
402-4-1- …
علی مصطفایی – سیستم اطلاعات پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
– ذخیره شده – مشابه
58, بررسی اثر کومارینهای جدا شده از ریشه گیاه جاشیر(Prangos ferulacea) بر
اپپتوز ناشی از دوکسوروبیسین در رده سلولی PC12 به عنوان مدل سلول های عصبی,
91127, همکار ….. 50, آنالیز مولکولی و فیزیولوژیکی پیری برگ پرچم و انتقال مجدد
مواد فتوسنتزی در گندم نان تحت تنش خشکی انتهایی 2, 10033, ISC, 1395/11/13, 4.
تنش محیطی – بانک مقاله کشاورزی
– ذخیره شده – مشابه
عنوان مقاله : اثرات تنش خشکی بر روی روابط آبی در گندم Drought stress effects on
water relations of wheat …. ژنوم موجودات زنده همیشه تحت تأثیر تنش ناشی از عوامل
محیطی (نظیر اشعه ماوراء بنفش و مواد شیمیایی جهش زا) و نیز تولیدات فرآیندهای
متابولیسم داخلی سلول (نظیر گونه های اکسیژن فعال و مضاعف شدن اشتباهی DNA) می
باشد.
جدیدترین مقالات زیست شناسی با ترجمه – ترجمه فا
– ذخیره شده – مشابه
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته زیست شناسی و
گرایش های علوم گیاهی، علوم جانوری، بیوانفورماتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و
ژنتیک بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود
رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید. همچنین برای یافتن مقاله
بر اساس …
[PDF] ﻖ ﮐ ﯿﺪ ر ﺪ ﻣ ﺖ – معاونت پژوهش و فناوری
– ذخیره شده – مشابه
7th international con- ference on nonlinear analysis and covex analysis.
Republic of. Korea. The fixed point theorem of weak contraction mappings in
partially ….. ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ. TRITI-ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻭﺍﺭﻳﺘﻪ ﮔﻨﺪﻡ (. ) ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﺮﻭﻓﻴﻞ ﻭ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝCUM AESTIVUM. ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮﺭﻱ. ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ. 29. Momeni Hamid
Reza. Biology.
سدیم کلرید – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
سدیم کلرید (به انگلیسی: Sodium Chloride) که در انگلیسی به آن سدیم کلراید
گفته می‌شود (در نام‌گذاری شیمی فارسی «ید» در انتهای آن است) و فرمول شیمیایی آن
NaCl است، یک ترکیب یونی است که از نسبت‌های معادل سدیم و کلر تشکیل شده است.
سدیم کلرید ترکیب اصلی تشکیل‌دهنده نمک طعام است و بخش اعظم شوری آب اقیانوس‌ها

[PDF] فایل بروشور – صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
– مشابه
1- تحقیقات در زمینه علوم ژنتیک ، بیولوژی سلولی و مولکولی ، پروتئومیکس ،
بیوانفورماتیک و ترانسژنیک. 2- تحقیقات در ….. طراحی، ساخت و بکارگیری یک
دستگاه محفظه تک نفره اکسیژن تحت فشار بر اساس استانداردها و کدهای. پذیرفته
شده بین … استخراج، خالص سازی و تعیین ترکیبات موجود در ریشه یکی از گونه های
کندل.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *